Vlastním kultúrnu pamiatku alebo objekt v pamiatkovom území?

  • admin
  • 20.02.2024

Mnoho ľudí nevie, že na objekt, ktorý vlastnia alebo majú v správe, sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona. V prípade, že si túto skutočnosť chce vlastník či správca overiť, môže kontaktovať Pamiatkový úrad SR alebo miestne príslušný krajský pamiatkový úrad, kde mu túto informáciu bezplatne poskytnú.

Ďalšou možnosťou je vyhľadanie informácie na liste vlastníctva, tzv. kód druhu chránenej nehnuteľnosti, ktorý je uvedený v časti A: Majetková podstata. List vlastníctva je možné si vyžiadať na pošte, na webovej adrese Kataster portálu – https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ prípadne na mapovom portáli – https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk.

Kód druhu chránenej nehnuteľnosti:

201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

202 – Pamiatková rezervácia

203 – Pamiatková zóna

204 – Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny

205 – Lokalita svetového dedičstva UNESCO

Vzhľadom na množstvo chránených nehnuteľností a nedostatočné personálne kapacity na katastrálnych úradoch odporúčame využiť kombináciu oboch možností.

autor: Mgr. Petra Pleváková
foto: Mgr. Petra Pleváková