Remeselné postupy

Tradičné remeselné postupy

Prostredníctvom série videí Oživené pamiatky – tradičné remeselné postupy, chceme divákovi priblížiť rôzne stavebné postupy a remeslá, ktoré úzko súvisia s reštaurovaním a obnovou kultúrneho dedičstva.

Ambíciou nie je zobraziť podrobný postup a dávať presný návod, ale základnými informáciami oboznámiť diváka s danou problematikou, vzdelávať a zvýšiť povedomie o architektonickej a estetickej hodnote pamiatok.

Nemenej dôležité je uvedomenie si ekologického charakteru týchto stavebných postupov, ktoré v minimálnej miere zaťažujú životné prostredie, keďže pracujú s výlučne prírodnými materiálmi akými sú napr. drevo, kameň alebo vápno.