Prečo komunikovať s pamiatkarmi?

  • admin
  • 07.03.2024

Podľa § 11 ods. c) pamiatkového zákona odborní zamestnanci KPÚ usmerňujú činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytujú im odbornú a metodickú pomoc.

Podľa § 11 ods. g) pamiatkového zákona odborní zamestnanci KPÚ poskytujú obciam metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností.

Odbornú a metodickú pomoc poskytujú odborní zamestnanci KPÚ bezplatne a ich zámerom je zvýšenie informovanosti verejnosti o pamiatkovom fonde v príslušnom kraji. Zároveň sa snažia priblížiť vlastníkom legislatívny proces a ich práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona.

Ak zistíte, že vlastníte alebo máte v správe kultúrnu pamiatku alebo nehnuteľnosť v pamiatkovom území či ochrannom pásme, je potrebné akékoľvek zásahy vopred konzultovať so zamestnancami príslušného KPÚ.

Včasná komunikácia a predloženie žiadosti s plánovaným zámerom je dôležité z toho dôvodu, aby sa predišlo nevhodným a rušivým zásahom do kultúrnych pamiatok i nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré by následne KPÚ musel riešiť osobitných rozhodnutím o náprave (korigovanie nepriaznivého stavu) alebo rozhodnutím o priestupku alebo inom správnom delikte. Dodržaním uvedeného postupu je možné predísť aj plytvaniu finančných prostriedkov vlastníka, ktoré by boli vynaložené na nápravu nepriaznivého stavu.

autor: Mgr. Petra Pleváková
foto: Mgr. Petra Pleváková